Director introduction

  • HOME>
  • Director introduction

SATOSHI SOBAJIMA M.D., Ph.D.

Greeting

Sobajima Clinic provides regenerative medicine based on clinical experience and scientific evidence. We are also working to further develop treatments by collaborating with experts and researchers across the country.
Our hospital is equipped with state-of-the-art equipment and highly skilled staff, and we strive every day to provide the best treatment tailored to each patient’s condition. In addition, one of the major features of our hospital’s regenerative medicine is that we perform regenerative medicine that utilizes fresh cells. By using fresh cells immediately after collection, higher efficacy can be expected.
We will propose the best treatment for the problems you are currently facing, so if you are suffering from chronic symptoms or diseases, or if you have received regenerative medicine at another hospital but have not experienced the effects. If you do not have one, please feel free to contact our hospital.

Biography

Birth Day July 5th,1965
1992 Graduated from Osaka Medical College
1992 Passed the National Medical Examination
2002 University of Pittsburgh Research Fellow (~2004)
2005 Doctoral degree (medicine, Japan)
2011 Director of Sobajima Clinic

Specialized fields

Cartilage Regeneration ICRS member (https://cartilage.org/)
International Cartilage Regeneration & Joint Preservation Society
Spine surgery NASS member (https://www.spine.org/)
North American Spine Society
Sports Orthopedics
Team Doctor
・Professional Basket Ball Team: Osaka EVESSA
・Professional Soccer Team: FC Osaka
・Professional Volley Ball Team: Panasonic Panthers

Medical Qualifications (Japan)

■ Japan Society for Regenerative Medicine (JSRM: https://en.jsrm.jp/)
> generative Medicine Certified Physicians
■ Adipose-Derived Stem Cells Research Group (https://society.medipreneur-jp.com/)
> Representative Manager
■ Japan Orthopedic Association (JOA: https://www.joa.or.jp/english/)
> JOA-board certified orthopedic surgeon
■ Japan Society of Rehabilitation Medicine (JSRM: https://www.jarm.or.jp/english/)
> JSRM-board certified clinical physician
■ Japan College of Rheumatology (JCR: https://eng.ryumachi-jp.com/)
> JCR-board certified rheumatologist
■ Association for Research on NMN for application of Neutraceutical (ARNAN: https://www.arnan.or.jp/)
> The Board member, Director

Awards

・The International Society for the Study of the Lumbar Spine Macnab/Larocca Research Fellowship Award May 2002
・The North American Spine Society (NASS)/The Spine Journal 2004 The Outstanding Paper Award March 2004
・The Cervical Spine Research Society/First Place J.William Fielding Award for Outstanding Research/Fellow Paper December 2004

 

Greetings in various languages

Bahasa Indonesia

Di Klinik Sobajima, kami menyediakan kedokteran regeneratif berdasarkan pengalaman klinis yang luas dan bukti ilmiah. Kami berusaha untuk kemajuan lebih lanjut dalam perawatan sambil berkolaborasi dengan spesialis dan peneliti di seluruh negeri. Klinik kami dilengkapi dengan fasilitas canggih dan staf profesional berpengalaman yang berdedikasi untuk menawarkan perawatan terbaik yang disesuaikan dengan kondisi setiap pasien. Salah satu fitur utama kedokteran regeneratif kami adalah penggunaan sel segar. Dengan menggunakan sel yang baru dipanen, kami bertujuan untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi. Selain itu, kami telah memulai perawatan baru menggunakan sferoid, yang merupakan agregat sel, untuk mengoptimalkan efek terapeutik. Kami menawarkan perawatan terbaik untuk masalah yang Anda hadapi. Jika Anda mengalami gejala atau penyakit kronis, atau jika Anda telah menerima kedokteran regeneratif di klinik lain tetapi tidak merasakan hasil yang diharapkan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan kami.

Tiếng Việt

Tại Phòng khám Sobajima, chúng tôi cung cấp y học tái tạo dựa trên kinh nghiệm lâm sàng phong phú và cơ sở khoa học. Chúng tôi nỗ lực cho sự phát triển điều trị hơn nữa trong khi hợp tác với các chuyên gia và nhà nghiên cứu trên toàn quốc.

Phòng khám của chúng tôi được trang bị cơ sở vật chất tiên tiến và đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, cam kết cung cấp các phương pháp điều trị tốt nhất phù hợp với tình trạng của từng bệnh nhân. Một trong những đặc điểm lớn của y học tái tạo tại phòng khám của chúng tôi là sử dụng tế bào tươi. Bằng cách sử dụng các tế bào mới thu hoạch, chúng tôi hy vọng đạt được hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, chúng tôi đã bắt đầu một phương pháp điều trị mới sử dụng các spheroids, là các tập hợp tế bào, để tối ưu hóa hiệu quả điều trị.

Chúng tôi cung cấp các phương pháp điều trị tốt nhất cho các vấn đề mà bạn đang đối mặt. Nếu bạn đang gặp khó khăn với các triệu chứng hoặc bệnh mãn tính, hoặc nếu bạn đã nhận được y học tái tạo tại các phòng khám khác nhưng không cảm nhận được kết quả mong muốn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

แบบไทย

ที่คลินิก Sobajima เราให้บริการการแพทย์ฟื้นฟูโดยอิงจากประสบการณ์ทางคลินิกที่กว้างขวางและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการรักษาให้ดียิ่งขึ้นโดยการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยทั่วประเทศ คลินิกของเรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และอุทิศตนเพื่อมอบการรักษาที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย

หนึ่งในคุณสมบัติหลักของการแพทย์ฟื้นฟูของเราคือการใช้เซลล์สด

โดยการใช้เซลล์ที่เก็บเกี่ยวใหม่ เรามุ่งหวังที่จะบรรลุประสิทธิผลที่สูงขึ้น

นอกจากนี้เรายังได้เริ่มการรักษาใหม่โดยใช้สเฟอรอยด์ ซึ่งเป็นกลุ่มของเซลล์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา เรามีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ หากคุณกำลังประสบปัญหาอาการหรือโรคเรื้อรัง

หรือหากคุณได้รับการรักษาด้วยการแพทย์ฟื้นฟูที่คลินิกอื่นแต่ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง กรุณาปรึกษากับเรา

Melayu

Di Klinik Sobajima, kami menyediakan perubatan regeneratif berdasarkan pengalaman klinikal yang luas dan bukti saintifik. Kami berusaha untuk kemajuan lanjut dalam rawatan sambil bekerjasama dengan pakar dan penyelidik di seluruh negara. Klinik kami dilengkapi dengan kemudahan canggih dan dikendalikan oleh profesional berpengalaman yang berdedikasi untuk menawarkan rawatan terbaik yang disesuaikan dengan keadaan setiap pesakit. Salah satu ciri utama perubatan regeneratif kami adalah penggunaan sel segar. Dengan menggunakan sel yang baru dituai, kami bertujuan untuk mencapai keberkesanan yang lebih tinggi. Selain itu, kami telah memulakan rawatan baru menggunakan sferoid, yang merupakan agregat sel, untuk mengoptimumkan kesan terapeutik. Kami menawarkan rawatan terbaik untuk masalah yang anda hadapi. Jika anda menghadapi gejala atau penyakit kronik, atau jika anda telah menerima perubatan regeneratif di klinik lain tetapi tidak merasakan hasil yang diharapkan, sila hubungi kami.

English

At Sobajima Clinic, we provide regenerative medicine based on our extensive clinical experience and scientific evidence. We strive for further advancement of treatments while collaborating with specialists and researchers nationwide.

Our clinic is equipped with advanced facilities and staffed with experienced professionals who are dedicated to offering the best possible treatments tailored to each patient’s condition. One of the major features of our regenerative medicine is the use of fresh cells. By utilizing freshly harvested cells, we aim to achieve higher effectiveness. Additionally, we have started a new treatment using spheroids, which are cell aggregates, to optimize the therapeutic effect.

We offer the best treatments for the problems you are facing. If you are struggling with chronic symptoms or diseases, or if you have received regenerative medicine at other clinics but did not feel the expected results, please feel free to consult with us.

한국어

소바지마 클리닉에서는 광범위한 임상 경험과 과학적 증거를 바탕으로 재생 의학을 제공합니다. 전국의 전문가 및 연구자와 협력하여 치료를 더욱 발전시키기 위해 노력하고 있습니다. 우리 클리닉은 첨단 시설을 갖추고 있으며 경험이 풍부한 전문가들이 환자 각각의 상태에 맞춘 최상의 치료를 제공하기 위해 헌신하고 있습니다. 우리의 재생 의학의 주요 특징 중 하나는 신선한 세포를 사용하는 것입니다. 신선하게 수확한 세포를 활용하여 더 높은 효과를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 우리는 치료 효과를 최적화하기 위해 세포 집합체인 스페로이드를 사용하는 새로운 치료를 시작했습니다. 우리는 당신이 직면하고 있는 문제에 대한 최고의 치료를 제공합니다. 만성 증상이나 질병으로 고생하고 있거나 다른 클리닉에서 재생 의학을 받았지만 예상했던 결과를 느끼지 못했다면 언제든지 상담해 주십시오.

中文

在Sobajima诊所,我们基于广泛的临床经验和科学证据提供再生医学。我们与全国的专家和研究人员合作,致力于进一步推进治疗。 我们的诊所配备了先进的设施,拥有经验丰富的专业人员,致力于为每位患者提供最适合其情况的最佳治疗。我们再生医学的一个主要特点是使用新鲜细胞。通过利用新鲜采集的细胞,我们旨在实现更高的效果。此外,我们开始使用细胞聚集体——类球体的新治疗,以优化治疗效果。 我们为您所面临的问题提供最佳治疗。如果您正在与慢性症状或疾病作斗争,或者您曾在其他诊所接受过再生医学治疗但未感受到预期效果,请随时与我们咨询。

患者様・外来の
お問い合わせ

その他の
お問い合わせ

24時間受付お問い合わせ